OPŠTI USLOVI POSLOVANJA I KORIŠĆENJA


OPŠTE ODREDBE

Ovim opštim uslovima poslovanja i korišćenja, internet domen www.myesk.rs, kao i Android aplikacija MyESK ( u daljem tekstu Web sajt ili sajt), uređuje standardne uslove poslovanja i korišćenja koji se primenjuju na sve Korisnike internet domena www.myesk.rs i Android aplikacije MyESK, kao i opšte obaveze i prava MyESK i Korisnika u obavljanju usluga informacionog društva.


www.myesk.rs je internet domen u vlasništvu privrednog društva WIX-D&Z d.o.o. Beograd-Voždovac. Android aplikacija MyESK je takođe u vlasništvu privrednog društva WIX-D&Z d.o.o. Beograd-Voždovac. Navođenjem MyESK u ovim Opštim uslovima poslovanja i korišćenja, zapravo podrazumevamo privredno društvo WIX-D&Z d.o.o. Beograd-Voždovac, PIB: 111240297, MB: 21447269, sa sedištem u ul. Murska 14, kancelarija 4, 11107 Beograd.

Opštim uslovima poslovanja i korišćenja (dalje Opšti uslovi) MyESK obezbeđuje primenu dobrih poslovnih običaja i poslovne prakse, fer odnosa prema Korisnicima, pravilnu primenu pozitivnih pravnih propisa i usklađenost Opštih uslova poslovanja i korišćenja sa važećim propisima.


Pod terminom Korisnik podrazumeva se pojam Posetioca, Člana, Servisera i Oglašivača u skladu sa odredbom člana 2. stav 1 tačka 3 Zakona o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon).


Članom podrazumevamo registrovana fizička lica, odnosno svaku osobu koja registruje nalog na našem sajtu. Član može biti i pravo lice, vlasnik motornog vozila.
Serviser je svako pravo lice (privredno društvo ili preduzetnik) koji se registruje na našem sajtu, a kao osnovnu delatnost obavlja održavanje i popravku-servisiranje motornih vozila.
Oglašivač je lice koje sa MyESK ima zaključen Ugovor o oglašavanju, a nije Serviser (nema otvoren nalog kod MyESK) i čija je oglasna poruka istaknuta na našem Web sajtu u vidu banera, loga ili slično.
Posetilac je svako lice koje nije Član, Serviser ili Oglašivač, a vrši preged sadržaja Web stranice MyESK, ili se koristi određenim funkcijama MyESK, koje nisu uslovljene svojstvom Člana, Servisera ili Oglašivača.
Pod terminim Sadržaj podrazumevamo celokupnost Web sajta.


Opšti uslovi se primenjuju na sve odnose između MyESK i Korisnika, po osnovu pristanka Korisnika, a u slučajevima:


Vaš ugovor sa MyESK sačinjen je od: 1.) uslova i odredbi navedenih u ovim Opštim uslovima, 2.) MyESK Informacije o obradi podataka o ličnosti.

Opšti uslovi sačinjavaju pravno obavezujući ugovor između Vas i MyESK i odnose se na Vaše korišćenje naših usluga i celokupnog sadržaja internet domena MyESK. Veoma je važno da ih pažljivo pročitate.


Imajući u vidu napred navedeno, Korisnik samim činom pristupa i korišćenja internet domena – Web Sajta MyESK, potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima kao i Informacijom o obradi podataka o ličnosti, da ih prihvata u potpunosti, i da nikakav poseban pristanak od strane Korisnika nije potreban da bi ga Opšti uslovi obavezivali.


Opšti uslovi MyESK su danom donošenja istaknuti na internet domenu www.myesk.rs na koji način su učinjeni dostupni svim Korisnicima i trećim licima.


SADRŽAJ WEB SAJTA I POJAŠNJENJA

Sadržaj našeg Web sajta varira u zavisnosti od toga u kom svojstvu Korisnik pristupa sajtu.

Ukoliko Posetilac pristupa našeg Web sajtu, biće prikazani osnovni delovi pod sledećim nazivima: Početna, O nama, Šta je ESK, Servisi, FAQ, Prijava i Kontakt.

Na „Početnoj“ stranici nalaze se poruke dobrodošlice posetiocima kao i kratke informacije o MyESK-u. „O nama“ sadrži poslovne podatke našeg privrednog društva, kratak opis naše misije i vizije, naše ciljeve i slično. „Šta je ESK“ sadrži detaljne informacije o MyESK-u i načinu na koji funkcioniše. Deo sajta pod nazivom „Servisi“ sadrži listu Servisera sa podacima o nazivu, adresi, uslugama koje nude, ocenama korisnika itd., koji su registrovani kod MyESK.

„FAQ“ sadrži često postavljena pitanja i odgovore na njih. Stranica „Prijava“ sadrži formu za prijavljivanje u MyESK. „Kontakt“ sadrži naše kontakt podatke.


Ukoliko se našem Web sajtu pristupa u svojstvu Člana sadržaj koji se prikazuje jeste sledeći: Moj auto, Moji servisi, Pronađi servis i Odjavi se. „Moj auto“ stranica sadrži informacije o vozilu i servisnoj istoriji koje je registrovano kod Servisera i dodeljeno korisničkom nalogu Člana. „Moji servisi“ sadrži listu Servisera koji su izvršili neki vid interakcije sa vozilom člana, bilo da su upisali urađeni servis u servisnu istoriju ili su samo dodali vozilo u svoju listu vozila na održavanju. Član će moći da ograniči ili onemogući određenim Serviserima pristup njegovom vozilu, a takođe moći će i da im ponovo omogući pristup. Deo sajta „Pronađi servis“ stranica će sadržati listu Servisera koji su registrovani kod MyESK sa detaljnim informacijama o Serviseru kao što su naziv, adresa, radno vreme, usluge, ocene itd. Opcija „Odjavi se“ omogućava Članu da se odjavi sa svog naloga i time će biti preusmeren na deo Web sajta namenjen Posetiocima.


Naš Web sajt ima sledeće delove ukoliko se njemu pristupa u svojstvu Servisera: Vozila na održavanju, Moji zapisi, Moj servis, Pregled zaposlenih, Odjavi se. „Vozila na održavanju“ sadrži listu vozila koje je Serviser dodao očitavanjem saobraćajne ili neposrednom pretragom registrovanih vozila u MyESK-u. Lista sadrži kratke informacije o vozilu kao što su marka, model, god. proizvodnje, zapremina, snaga, tablice, kilometraža i poslednji servis. U ovom delu Web sajta Serviser ima mogućnost upisa novog servisa u servisnu istoriju vozila. Deo „Moji zapisi“ sadrži listu zapisa koje je Serviser uneo u MyESK. Serviser ima mogućnost pretrage i filtriranja zapisa po datumu, tablicama itd…

„Moj servis“ sadrži podatke o Serviseru, sumarni pregled broja urađenih servisa i lokaciju na mapi. Može menjati podatke o Vašem servisu kao što su naziv, adresa, telefon, email, website, kratak opis, o servisu. Serviseru je dostupan i deo „Pregled zaposlenih“ koji sadrži listu registrovanih korisničkih naloga za zaposlene koji imaju pristup sistemu MyESK i mogu upisivati servise u servisnu istoriju u ime Servisera. Vlasnik servisa može dodavati nove zaposlene, menjati njihove podatke i eventualno deaktivirati njihov nalog. Opcija „Odjavi se“ omogućava Serviseru da se odjavi sa svog naloga i time će biti preusmeren na deo Web sajta namenjen Posetiocima.


NAJVAŽNIJE FUNKCIJE WEB SAJTA MyESK

MyESK korisnički nalog Člana

Kao što je napred navedeno našem Web sajtu možete pristupiti kao Član, odnosno lica koje se registruje kod MyESK. Korisnički nalog Člana sadrži kratke podatke o samom Članu, kao što su ime prezime i e-mail adresu. Ukoliko je Član pravno lice, korisnički nalog sadrži podatke o nazivu pravnog lica i e-mail adresu. MyESK korisnički nalog Člana sadrži detaljne podatke o svim motornim vozilima koje Član poseduje i za koja se vode elektronske servisne knjižice. Elektronska servisna knjižica svakog konkretnog motornog vozila sadrži sve podatke o obavljenim servisima od unošenja u MyESK, sa opisom radnji održavanja i popravki, opisom zamenjenih delova, kvantitetu utrošenog materijala, broja radnih sati utrošenih na konkretno održavanje ili opravku, kao i opciono cenu delova i popravki, datumom kada je servis ili popravka obavljena, i broju na kilometar satu motornog vozila za svaki unos u MyESK.

Član može pristupiti servisnoj istoriji samo onih motornih vozila čiji je Član vlasnik (korisnik registrovan u biometrijskoj saobraćajnoj dozvoli).


Kako se postaje Član?

Da bi ste postali član MyESK, korisnički nalog otvarate odlaskom kod svog izabranog Servisera i potpisivanjem FORMULARA za pristup MyESK, sa unetom e-mail adresom i/ili brojem telefona na samom FORMULARU. Po urednom potpisanom i popunjenom FORMULARU predajete saobraćajnu dozvolu svog motornog vozila zaposlenom licu kod Servisera, koji istu očitava i zatim unosi Vaš e-mail i/ili broj telefona (onaj koji ste naveli u FORMULARU) u sistem MyESK.

Prijemom FORMULARA koji ste popunili i potpisali, MyESK Vam na e-mail koji ste nam dali šalje poruku sa Vašom šifrom za pristup i linkom na naš Web sajt. Klikom na dostavljeni link Vaš Web pretraživač će otvoriti Web stranicu MyESK, gde ćete automatski biti „ulogovani“ ali imaćete status neaktivnog Člana. Da bi ste aktivirali svoj status Člana i time Vam bio dostupan MyESK u punoj funkciji, neophodno je da prihvatite ove Opšte uslove (prethodno se sa Opštim uslovima i Informacijom o obradi ličnih podataka upoznate).

Prihvatanjem Opštih uslova pristupićete Vašem korisničkom nalogu u svojstvu aktivnog Člana, od kog momenta Vam je omogućeno korišćenje svih funkcija MyESK koji su predviđeni za Članove.

Ukoliko ne prihvatite MyESK Opšte uslove poslovanja i korišćenja, prilikom prvog pristupa na naš Web sajt, automatski ćemo izbrisati Vaše podatke o ličnosti u roku od 24 časa, dok ćemo podatke o Vašem motornom vozilu dobijene očitavanjem biometrijske saobraćajne dozvole trajno sačuvati.


Ukoliko ste na FORMULARU samo upisali Vaš broj telefona, SERVISER unosi podatke iz biometrijske saobraćajne dozvole u MyESK sistem, dok se registracija Vašeg korisničkog naloga može obaviti u bilo kom momentu naknadno, usmeno davanjem e-maila Vašem serviseru, koji po unošenju e-maila u MyESK započinje proceduru registracije.
U slučaju da u roku od godinu dana od potpisivanja FORMULARA samo uz uneti broj telefona, naknadno se ne unese u MyESK sistem i Vaša e-mail adresa, podatke o ličnosti koje smo dobili od Vas prilikom popunjavanja ovog FORMULARA i očitavanja Vaše biometrijske saobraćajne dozvole, obrisaćemo u roku od 24 časa od isteka jedne godine od dana popunjavanja ovog FORMULARA, a podatke o motornom vozilu MyESK će trajno sačuvati.


FORMULAR za pristup MyESK:

FORMULAR za pristup MyESK predstavlja pisani dokument na papiru formata A4, dvostrano popunjen, koji sadrži pojašnjenja o načinu rada MyESK, kao i upozorenja o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno Vašu bezuslovnu izjavu kojom se saglašavate da možemo vršiti obradu Vaših ličnih podataka. FORMULAR predstavlja ugovor po pristupu čija sadržina se ne može menjati voljom Člana, već Član može izabrati da li će koristiti usluge MyESK, i ukoliko je odgovor pozitivan FORMULAR se popunjava jedino upisom e-mail adrese i/ili broja telefona Člana i potpisuje od strane Člana, na predviđena mesta u samom FORMULARU.

Jedini Vaš lični podatak koji se unosi u FORMULAR jeste e-mail adresa i/ili broj telefona. FORMULAR je uslov bez kog se ne može pristupiti očitavanju podataka iz Vaše biometrijske saobraćajne dozvole, a koja sadrži Vaše podatke o ličnosti i to: ime i prezime vlasnika/korisnika, adresa prebivališta vlasnika/korisnika i jedinstveni matični broj vlasnika/korisnika.

Samo vlasnik (korisnik koji je registrovan u biometrijskoj saobraćajnoj dozvoli) motornog vozila može popuniti i potpisati FORMULAR. Serviser je dužan da odbije popunjavanje i potpisivanje FORMULARA, samim tim i očitavanje biometrijske saobraćajne dozvole dobijene od lica koje nije vlasnik (korisnik koji je registrovan u biometrijskoj saobraćajnoj dozvoli) motornog vozila na koje se saobraćajna dozvola odnosi. FORMULAR predstavlja neophodan uslov-Vašu saglasnost da Serviser može prikupiti Vaše podatke o ličnosti očitavanjem biometrijske saobraćajne dozvole. Svi podaci dobijeni očitavanjem Vaše biometrijske saobraćajne dozvole se pohranjuju u MyESK, s tim što se podaci o motornom vozilu trajno čuvaju, dok se podaci o ličnosti čuvaju ograničeni vremenski period i mogu biti izbrisani u svakom momentu brisanjem ili deaktivacijom Vašeg korisničkog naloga ili na druge načine predviđene zakonom. Više o brisanju Vaših podataka o ličnosti možete pogledati u našoj Informaciji o zaštiti podataka o ličnosti. Postojeći Član MyESK, svakim sledećim odlaskom kod svog izabranog Servisera, koji je ujedno i MyESK registrovani Serviser, nije u obavezi da potpiše FORMULAR, niti će mu to biti zahtevano od strane SERVISERA. FORMULAR je neophodan kada se pristupa i registruje kod MyESK u svojstvu Člana, te svaki sledeći dolazak kod MyESK Servisera bez obzira na promenu motornog vozila, će podrazumevati unošenje svih podataka iz Vaše biometrijske saobraćajne dozvole u MyESK.

Kada jednom potpišete FORMULAR za pristup MyESK dajete nam bezuslovnu saglasnost da za svako sledeće Vaše motorno vozilo (odnosno bilo koje drugo vozilo koje nije ono čije ste podatke prvi put uneli u MyESK) automatski unesemo MyESK, očitavanjem biometrijske saobraćajne dozvole.


Potpisivanjem FORMULARA, sa unetim brojem Vašeg telefona, a bez unete e-mail adrese, nam dajete bezuslovnu buduću saglasnost na obradu podataka o ličnosti, kao i naknadno unošenje podataka o ličnosti: e-mail adrese, bez posebne pisane saglasnosti.
Takođe potpisivanjem FORMULARA nam dajete bezuslovnu saglasnost da Vaš broj telefona, unet u ovom FORMULARU, može koristiti Serviser i MyESK za potrebe rada Servisera (kontaktiranja Klijenta u svrhe informisanja o statusu servisa i slično) ili u promotivne svrhe MyESK.


Za Vaše motorno vozilo koje je jednom uneto u MyESK, niste u obavezi da Serviseru predajete biometrijsku saobraćajnu dozvolu prilikom svakog sledećeg servisa. Serviser će putem MyESK (unošenjem identifikacionih podataka za motorno vozilo isto pronaći u našoj bazi podataka, a zatim i po potrebi uneti sve podatke u pruženoj usluzi servisa.


Ukoliko je vlasnik (korisnik koji je registrovan u biometrijskoj saobraćajnoj dozvoli) motornog vozila pravno lice, isto može postati Član popunjavanjem i potpisivanjem FORMULARA, s tim što je u tom slučaju zastupnik pravnog lica (ili drugo ovlašćeno lice) popunjava i potpisuje FORMULAR, a podaci o ličnosti se štite u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti samo ukoliko je korisnik motornog vozila fizičko lice (npr. u slučaju kada je lizing kuća vlasnik vozila, a korisnik fizičko lice koje se kao takvo registruje i očitava u biometrijskoj saobraćajnoj dozvoli).


Baza Elektronskih Servisnih Knjižica-BESK:

Jedna od najvažnijih i osnovnih funkcija Web sajta i Android aplikacije MyESK je Baza Elektronskih Servisnih- skraćeno BESK.

U BESK se pohranjuju svi podaci iz saobraćajnih dozvola Članova koje se odnose na motorno vozilo, kao i činjenice o obavljenom održavanju i popravkama motornih vozila-servisima. U BESK se samo prilikom očitavanja biometrijske saobraćajne dozvole unose podaci o motornom vozilu, bez unošenja podataka o ličnosti, kao i nakon obavljenog servisa i same činjenice o servisu (vrstama popravki, broj na kilometar satu motornog vozila na dan popravke ili održavanja i slično).

Korisnici mogu pristupiti BESK-u, u zavisnosti da li je reč o Serviseru ili Članu i vršiti pretragu vozila, radi pregleda servisne istorije, kom prilikom se očitavaju samo podaci o motornom vozilu, i servisnoj istoriji motornih vozila, dok podaci o ličnosti nisu dostupni, niti mogu biti dostupni bilo kom drugom licu osim MyESK, sa izuzetkom u slučajevima koje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti izričito predviđa.

Serviser ima pristup svim servisnim knjižicama u bazi, dok Član ima mogućnost pretrage samo servisne istorije sopstvenih vozila.

Kada Član otuđi svoje motorno vozilo, odnosno izvrši se registracija na drugo lice koje je takođe Član, prvim sledećim očitavanjem biometrijske saobraćajne dozvole novog vlasnika, predmetno motorno vozilo će biti brisano sa MyESK naloga starog vlasnika i upisano na MyESK nalog novog vlasnika, gde se prethodna servisna istorija ne briše, već zadržava i nastavlja upis svakog sledećeg podatka o održavanju i popravkama konkretnog motornog vozila.


Serviseri

Serviseri su pravna lica (uključujući sve vrste pravnih lica: najčešće privredna društva i preduzetnici, zatim organizacije, udruženja, ustanove, agencije ili slično) koja imaju registrovan nalog kod MyESK, i koji imaju zaključen Ugovor o korišćenju usluga MyESK. U ovom tekstu Serviseri mogu biti označeni i nazivom MyESK Serviseri.

Ugovor o saradnji je dokument koji uređuje poslovni odnos između MyESK i Servisera. Sastavni deo Ugovora o saradnji predstavljaju i ovi Opšti uslovi, što Serviser bezuslovno prihvata.


Odabirom sadržaja Serviseri našem Web sajtu se otvara stranica sa spiskom svih Servisera MyESK. Biranjem opcije „Detaljnije“ otvara se sadržaj – Informacija o Serviseru, gde su sadržani identifikacioni podaci Servisera koji može biti: kontakt podaci i opis delatnosti Servisera (npr. vrtu radova koje obavlja ili marka motornih vozila koje servisira itd) fotografije ili grafički prikaz, link ka internet domenu Servisera i drugi podaci ili dokumenta koje Serviser dostavi MyESK radi objavljivanja u Informaciji o Serviseru. Informacija o Serviseru ima za cilj detaljnije informisanje Korisnika o konkretnom Serviseru, kao Serviseru kod kojeg želi da svoje motorno vozilo Servisira. U ovom delu se takođe može vršiti ocena Servisera i ostavljati komentari u vezi rada Servisera i iskustva Članova sa konkretnim Serviserom.


Serviser se obavezuje da MyESK dostavi napred navedene podatke radi sačinjavanja Informacije o Serviseru. Serviser je saglasan da sve podatke koje dostavi MyESK u svrhu sačinjavanja Informacije o Serviseru budu objavljene na Web sajtu MyESK i budu dostupne svim trećim licima i Korisnicima, a u cilju oglašavanja i upoznavanja sa Serviserom, čime se MyESK oslobađa obaveze zaštite tako dobijenih podataka Servisera.

Serviser odgovara za tačnost i istinitost svih podataka koje dostavi MyESK za potrebe sastavljanja Informacije o Serviseru. Serviser garantuje MyESK-u da na tekstu, fotografijama, graficima i sličnom, koje dostavlja MyESK-u za potrebe Informacije o Serviseru, polaže autorska i srodna prava i obavezuje se da trećim licima i MyESK-u nadoknadi svu eventualno nastalu štetu u slučaju povrede navedenih prava.

Svi podaci o Serviseru koji se nalaze u Informacije o Serviseru biće istaknuti na našem Web sajtu sve dokle Serviser ima registrovani nalog kod MyESK, sa čime se Serviser izričito saglašava, te prihvata okolnost da ovi podaci mogu biti dostupni u navedenom periodu neograničenom broju unapred nepoznatih Korisnika.


Obaveza Servisera je da od zainteresovanih lica preuzme popunjen i potpisan FORMULARA za pristup MyESK. Po urednom popunjenom i potpisanom FORMULARU Serviser vrši očitavanje biometrijske saobraćajne dozvole i zatim unosi e-mail i/ili broj telefona (onaj naveden u FORMULARU) u sistem MyESK.


Serviser je dužan da odbije popunjavanje i potpisivanje FORMULARA, ako lice kome se pruža usluga servisa ujedno nije vlasnik ili korisnik (registrovan u biometrijskoj saobraćajnoj dozvoli) motornog vozila na koje se saobraćajna dozvola odnosi.

U toj situaciji Serviser može podatke o servisu uneti u MyESK (ukoliko je motorno vozilo već postojeće u MyESK-u), međutim lice koje je koristi uslugu servisa neće moći da pristupi servisnoj istoriji MyESK sve dok ne postane vlasnik ili korisnik (registrovan u biometrijskoj saobraćajnoj dozvoli) predmetnog vozila i zatim se registruje kod MyESK-a (ukoliko već nije postojeći Član).

Postojeći Član MyESK, svakim sledećim odlaskom kod svog izabranog Servisera, nije u obavezi da potpiše FORMULAR, niti Serviser to zahtevati od Člana.


MyESK Serviser se pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću obavezuje i garantuje:


Jednom uneti podaci o servisnoj istoriji motornog vozila od strane Servisera u MyESK ne mogu se menjati ni na koji način.

Od navedenog pravila postoji izuzetak:


Sve zahteve za ispravke i blagovremene zahteve za dopune MyESK će nastojati da reši u roku od 30 dana od dana prijema.


MyESK ne odgovora niti garantuje za tačnosti i potpunost podataka o servisnoj istoriji motornih vozila, odnosno podatka prikazanih u MyESK nalozima Članova i MyESK Bazi Elektronskih Servisnih Knjižica-BESK. Navedeni podaci predstavljaju akumulaciju podataka dobijenih od MyESK Servisera i samih Članova, i na sadržinu navedenih podataka MyESK ne utiče, jer iste samostalno unose Serviseri i Članovi.

MyESK postojeće podatke neće ni na koji način menjati osim u situacijama kada je reč o tehničkim greškama gde MyESK vrši leksičku korekturu unetih podataka. Kada je dopuna unetih podataka u pitanju, ukoliko MyESK dozvoli dopunu, po blagovremenom i opravdanom zahtevu, dopunu će izvršiti Serviser koji je propust učinio (zbog kojeg se traži dopuna), uz prethodno odobrenje MyESK-a.


Svi podaci o servisnim istorijama motornih vozila prikazanih na MyESK u bilo kom delu Sadržaja Web sajta MyESK su informativne prirode, te MyESK nije inicirao prenos prikazanih podataka, nije izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, MyESK nije izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata niti MyESK vrši odabir primaoca prenosa, s toga MyESK nije odgovoran za bilo koju posledicu koja može proizići iz podataka koje Korisnici dobiju na našem Web sajtu ili Android Aplikaciji.


ZAJEDNIČKO ZA SERVISERE I ČLANOVE

Članovi se registruju popunjavanjem FORMULARA, davanjem biometrijske saobraćajne dozvole i e-mail adrese i/ili broja telefona Serviseru. Serviseri se ne mogu registrovati samostalno putem Web sajta već njihovu registraciju obavlja MyESK po prethodnom zaključenom Ugovoru o korišćenju usluga MyESK.

Serviser i Član se garantuju MyESK-u i ostalim Korisnicima MyESK-a, za istinitost, tačnosti i potpunost podataka koje su dali prilikom registracije, i kasnije tokom korišćenja MyESK. Za celokupni sadržaj koji Serviseri i Članovi postavljaju na Web sajt, MyESK ne odgovara jer isti ne utiče na navedeni sadržaj, te Serviseri i Članovi samostalno i isključivo odgovaraju i snose sve posledice koje iz njihovih sadržaja eventualno proisteknu.

Serviser i Član dobija pristup svom nalogu prijavom, unošenjem e-maila i lozinke.

Serviser i Član mogu u bilo kom momentu, bez obrazloženja i prethodne najave ili obaveštenja, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio.

MyESK može celokupni sadržaj koji Serviser i Član unese ili postavi na Web sajt, učiniti dostupnim neodređenom broju lica unapred nepoznatih lica, a što Serviser i Član bezuslovno i neopozivo prihvata.

Serviser i Član su saglasni da navedeni sadržaj MyESK može u bilo kom momentu ukloniti, bez obaveze da svoj postupak prethodno ili naknadno obrazloži.

Serviser i Član na svojim korisničkim nalozima imaju opciju da u bazu podataka MyESK-a dodaju svoj broj mobilnog telefona. Unošenje broja mobilnog telefona nije obaveza već mogućnost koju Serviser i Član mogu da koriste ili ne. Ukoliko se odluče da unesu svoj mobilni telefon, Serviser i Član su bezuslovno saglasni da MyESK može Serviseru ili Članu na dobijene brojeve mobilnih telefona slati SMS poruke, zatim Viber, Whatsapp poruke, odnosno slati poruke na bilo koju aplikaciju za razmenu poruka, a radi slanja raznih obaveštenja, promotivnih sadržaja i drugo.


Serviser i Član je ovlašćen, da u bilo kom momentu, bez obaveze davanja prethodnog ili naknadnog obrazloženja ili obaveštenja, izbrisati svoj korisnički nalog.


OGLASNE PORUKE I ISTICANJE OGLASNIH PORUKA

MyESK se u poslovnim odnosima sa Korisnicima ima smatrati Prenosiocem oglasne poruke u skladu sa odredbom člana 2. stav 1 tačka 4 Zakona o oglašavanju. Takođe MyESK predstavlja pružaoca usluge informacionog društva u skladu sa odredbom člana 3. stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o elektronskoj trgovini.


MyESK ističe oglasnu poruku Korisnika na svom internet domenu ili drugim vidovima oglašavanja po osnovu uredno popunjene Oglasne deklaracije koju Korisnik dostavlja MyESK.


Serviser i Član su izričito saglasni da im MyESK može oglasne poruke Oglašivača dostaviti i direktno na e-mail adresu koju su dali MyESK-u prilikom registracije.


Oglasna deklaracija je isprava sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču. U smislu člana 19. Zakonu o oglašavanju, proizvođač oglasne poruke ili oglašivač je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima MyESK. Ovim Korisnik garantujete za tačnost unetih podataka i sadržinu oglasne poruke.


Tačno popunjena deklaracija je obavezna za sva pravna lica i za fizička lica, osim kada to Zakon o oglašavanju predviđa drugačije.


Ukoliko je za delatnost u okviru koje je predmet oglašavanja zakonom propisano da se može obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, oglašavanje se može obavljati ako je izdata ta saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa.

Korisnik je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za oglasnu deklaraciju. Podaci neće biti javno dostupni osim u izuzecima propisanim zakonom, te ih MyESK tretira kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Oglasna deklaracija važi sve do promene podataka o Korisniku ili podataka o samoj oglasnoj poruci. U slučaju promene podataka, Korisnik je dužan da MyESK dostavi novu oglasnu deklaraciju.


MyESK neće imati obavezu da od Korisnika pribavlja Oglasnu deklaraciju, u slučaju iz člana 45. Zakona o oglašavanju, međutim tada je Korisnik obavezan da se jasno identifikuje u periodu ne kraćem od 30 dana, a kao preduslov korišćenja usluge oglašavanja.


MyESK nije odgovoran za sadržaj poslate oglasne poruke i njeno upućivanje jer ni u jednom slučaju neće inicirati prenos, izvršiti odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, izuzeti ili izmeniti podatke u sadržaju poruke ili dokumenata, te odabrati primaoca prenosa.

Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, i dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo Korisnik, odnosno lice koje je iniciralo prenos poruke.


Na našem Web sajtu se oglašavaju Oglašivači, i najčešće radi prodaje roba ili usluga koje su usko povezane sa delatnošću odražavanja i popravke motornih vozila. Oglašivači koji se postavljaju oglas (putem banera, logoa ili slično) dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na Web sajtu. U ovim slučajevim ne postoji obaveza dostavljanja oglasne deklaracije u smislu člana 45. Zakona o oglašavanju, jer se oglašavanje vrši isključivo putem interneta. Oglas će se objaviti ukoliko je formulara u celosti uredno popunjen, a usluga oglašavanja plaćena MyESK, po prethodnom dostavljenom računu-fakturi.


Ukoliko postoji neizmirena finansijska obaveza Korisnika prema MyESK, sadržavamo pravo da oglas objavimo tek pošto se dugovano izmiri.


SADRŽAJ OGLASNIH PORUKA

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglasna poruka treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža, odnosno podaci o potrebama Partnera ili Oglašivača za radnom snagom, sa nazivom radnog mesta, opisom poslova i uslova koje Poslodavac zahteva za obavljanje traženog posla. U oglasnim porukama nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu.


Zabranjeno je oglašavanje: Pornografije, Opojnih droga, Oružja (osim sportskog i trofejnog), Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete, Alkoholnih pića (osim vina i piva), Advokata i advokatskih usluga, Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine, Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje, Piratskih kopija proizvoda.


Zabranjeno je oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta.


Zabranjeno je oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke.

Zabranjeno je obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača.

Zabranjeno je prikriveno oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe, usluge, poslovnog imena, žiga ili druge oznake, odnosno aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje se bavi proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, sa namerom da to predstavljanje ima svrhu oglašavanja i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu njegove stvarne prirode, s tim da se smatra da namera naročito postoji, ako se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu.

Zabranjeno je oglašavanje oglasne poruka koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.


Oglasna poruka koja nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju neće biti objavljena na Web sajtu MyESK ili u slučaju objave ovakve oglasne poruke MyESK zadržava pravo da istu odmah ukloni sa svog Web sajta. Isto važi i u slučaju dostavljanja nepotpune oglasne deklaracije, kada je ista neophodna.


MyESK zadržava pravo na leksičku korekturu oglasne poruke Oglašivača, bez suštinske promene sadržaja oglasne poruke, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i poslovnoj politici MyESK.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

MyESK ne garantuje niti je odgovoran za:


MyESK zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog Korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi sadržaj Web sajta MyESK.


Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Servisera i Članova rešavaju se isključivo između Servisera i Članova. MyESK nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.


Za tačnost oglasnih poruka istaknutih na Web Sajtu MyESK ili koje MyESK dostavljaju Korisnicima putem e-maila, odgovaraju Oglašivači.


MyESK ne odgovara:


MyESK nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice na internet domenu www.myesk.rs, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzeo ili izmenilo podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrao primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.


Obaveštavamo Korisnike da Web sajt MyESK može biti kratkoročno privremeno nedostupan, odnosno delimično dostupan, iz razloga tehničke prirode (održavanje, unapređenje ili slično), te se Korisnik obavezuje da napred navedeno neće i ne može biti povod za eventualni raskid zaključenih ugovora.


AUTORSKO PRAVO

U skladu sa ovim Opštim uslovima, sadržaj dostupan na Web sajtu MyESK - www.myesk.rs, uključujući, ali ne ograničavajući se na: informativni sadržaj, tekst, slike, grafikoni, grafika, dizajn, fotografije, audio i video snimci, softver i HTML kod (zbirno, „Sadržaj“) su vlasništvo MyESK i podložni su zaštiti u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima i drugim propisima kojima se štite autorska i srodna prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na: patentna prava, autorska prava, poslovnim tajnama, trgovačkim imenima, žigovima, know-how, i bilo kojim drugim sličnim pravima.


Osim ako je na internet domenu www.myesk.rs, izričito naznačeno drugačije, strogo je zabranjeno da: iznajmljujete, licencirate, podlicencirate, prodajete, zakupite, prenosite ili na drugi način distribuirate ili otkrivate trećoj strani Sadržaj, ili bilo koji njegov deo, u bilo kojem obliku ili dozvoljavate trećim stranama pristup takvom Sadržaju; kreirati bilo koji proizvod ili uslugu na osnovu Sadržaja; kopirati, modifikovati i stvarati izvedena dela zasnovana na Sadržaju; preduzimati bilo kakve radnje koje ugrožavaju ili prete da ugroze uživanje i korišćenje sadržaja od strane Korisnika i prava MyESK ili njenih davalaca licence na Sadržaj; koristiti, prenositi ili raspolagati podacima na bilo koji način koji bi mogao da bude u suprotnosti sa poslovnom politikom MyESK ili povezanim licima MyESK, ili upotrebljavati Sadržaj na bilo koji način ili u bilo koju svrhu, suprotno ovim Opštim uslovima ili zakonskim propisima.


MyESK poštuje prava intelektualne svojine drugih i zahtevamo da lica koje koriste Web sajt MyESK učine isto. U određenim situacijama, a u slučaju povrede prava intelektualne svojine MyESK, možemo ukinuti u potpunosti ili delimično pristup Web sajtu MyESK bilo kom trećem licu ili Korisniku.


MyESK zadržava puno pravo na bilo koju vrstu zaštite (sudske, upravne, i drugo) u slučaju neovlašćenog korišćenja bilo kog dela Sadržaja Web sajta MyESK pojedinačno ili u celini, bez pisane saglasnosti MyESK, ukoliko se takvo ponašanje oceni kao povreda autorskih prava MyESK.


Web sajt MyESK može sadržati i elemente na kojima isključiva prava intelektualne svojine polažu treća lica. Takav Sadržaj se ne može preuzimati, kopirati, reprodukovati, distribuirati, prenositi, emitovati, prikazivati, prodavati, licencirati ili na drugi način iskorišćavati u bilo koje druge svrhe, bez prethodne pisane saglasnosti samog vlasnika navedenih prava. Treća lica odgovaraju za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Web sajtu MyESK.


Ukoliko je Korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a MyESK će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava.


UPOTREBA I ZAŠTITA PODATAKA

MyESK je dužan da zaštiti privatnost ličnih podataka Korisnika u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i Zakona o zaštiti ličnih podataka. Korišćenjem usluga MyESK, Korisnici su saglasni da podaci ili informacije koje su predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani pod uslovima u meri u kojoj to dozvoljava Zakonom o autorskim i srodnim pravima i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. MyESK prikuplja samo nužne i osnovne podatke o Oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju.


Zabranjeno je preuzimanje sadržaja internet domena www.myesk.rs, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim domenima ili "preslikavanje" početne strane domena MyESK, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom domenu, što se smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših Korisnika od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija.


CENOVNIK

MyESK uslugu pristupa Bazi Eletrkonskih Servisnih Knjižica kao i uslugu oglašavanja pruža uz naknadu prema Cenovniku, koji je istaknut na našem Web sajtu. Plaćanje se vrši po osnovu računa-fakture MyESK.

Naknade dospevaju za plaćanje u rokovima naznačenim u svakom pojedinačnom računu-fakturi i koju dostavimo Serviseru ili Oglašivaču.

Cenovnik MyESK je sastavni deo ovih Opštih uslova, te su Korisnici u potpunosti saglasni da se na poslovne odnose koji za predmet imaju usluge koje MyESK naplaćuje, imaju koristiti cene prema važećem MyESK Cenovniku.


MyESK zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.

Izmene Cenovnika se primenjuju danom donošenja.


ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve što nije regulisano ovim Opštim uslovima primenjuju se pozitivno-pravni propisi Republike Srbije.

Korisnik i MyESK se obavezuju da eventualno nastali spor nastoje da reši mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.


MyESK ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni Opšte uslove poslovanja i korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na svom Web sajtu. Smatra se da Korisnik prihvata izmene i dopune Opštih uslova MyESK ukoliko u roku od 8 dana od dana isticanja na našem Web sajtu, u pismenoj formi ne obavesti MyESK da iste ne prihvata. U slučaju ne prihvatanja Korisnika tako izmenjenih i dopunjenih Opštih uslova MyESK, smatraće se da mu je prestao status Korisnika, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prestanku važenja prethodnih Opštih uslova.


Opšti uslovi poslovanja i korišćenja MyESK počinju da se primenjuju danom donošenja i biće objavljeni na Web sajtu MyESK.


U Beogradu, dana 10. oktobra 2019. godine.